banner-03
carbon fiber phone holder
drilling carbon fiber tube
Large carbon fiber sheets

Iň soňky önümler

iň soňky habarlar

 • Näçe ýokary temperatura c ...

  Uglerod süýüminiň näderejede ýokary temperatura çydam edip biljekdigi Karbon süýüminiň özi gaty ýokary temperatura garşylygy we b ...

 • Üstünlikleri we zyýany ...

  Döwrüň ösmegi bilen has köp adam ekin ekişini ulanmagy goldaýar ...

 • Uglerod süýümli mata ulanmak we ...

  Uglerod süýümli mata köp ulanylýar.Mysal üçin, bu material gurlanda polat barlary berkitmek üçin ulanylyp bilner ...

 • Uglerod süýümi turbasyny deňeşdirmek ...

  Uglerod süýümini we alýuminiý ölçemek Ine, tw-yň dürli häsiýetlerini deňeşdirmek üçin ulanylýan kesgitlemeler ...

 • Uglerod süýümi näme ...

  Uglerod süýümi taýýarlaýjy, uglerod süýümi ýüplügi, rezin matrisasy, çykarylyşy ýaly güýçlendirijilerden ýasalan materialdyr.

 • Uglerod süýümi näme?D ...

  Uglerod süýümi, 90% -den gowrak uglerodly ýokary güýçli we ýokary modully süýüm we üznüksiz süýüm ...

 • Näçe bilýändigiňizi aýdyň ...

  Kömürturşy süýüm turbalary barada aýdylanda, kompozitler hakda näçeräk bilýärsiňiz?Uglerod süýüm turbalary adatça rou-da öndürilýär ...

 • Uglerod süýümi birleşýän ýoldaş ...

  Amerikan konsalting firmasy Frost & Sullivan tarapyndan aprel aýynda neşir edilen gözleg hasabatyna görä, dünýädäki awtoulag ...

 • Näme üçin uglerod süýümi ýok ...

  Kömürturşy süýümli kompozit materiallaryň köpelmegi bilen, uglerod süýümi birleşýän matanyň ...

 • Pilotsyz uçary nädip ýasamaly ...

  3-nji bölüm: Dolandyryşlary birikdirmek 1) Uçuş gözegçiligiňiz bilen işleýän simsiz uzakdan dolandyryş ulgamyny satyn alyň.2) Co ...

 • Pilotsyz uçary nädip goşmaly ...

  2-nji bölüm: Sürüji ulgamyny gurmak (uglerod süýümi çarçuwasy) 1) Motorlary uglerod süýümi çarçuwasyna dakyň 2) Zip galstuk ulanyň ...

 • Pilotsyz uçary nädip ýasamaly ...

  1-nji bölüm: Pilotsyz uçuň binýadyny gurmak 1) Kitapda ýa-da onlaýn maglumat üçin dörtburç dizaýny tapyň.2) Çarçuwa ýasamak ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň